Νέα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία

Η επιχείρηση ενισχύθηκε από την ανωτέρω Δράση που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Η επένδυση αφορά στην απόκτηση νέου παραγωγικού εξοπλισμού ή/και στην υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης, καθώς και σε δαπάνες branding και ψηφιακής προβολής.

Οι τομείς που χρηματοδοτούνται από τη Δράση, είναι οι παρακάτω:

  • αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων
  • ενέργεια
  • περιβάλλον
  • πολιτιστικές βιομηχανίες
  • τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • logistics
  • υγεία
  • υλικά – κατασκευές

epanek-el.pdf